برخي از خدمات دکتر اکبر مهرافزان

جراحي پلاستيک بيني جراحي پلاستيک بيني
جراحي پلاستيک بيني جراحي پلاستيک بيني

1-  جراحي زيبايي بيني (جراحي پلاستيک بيني)


2-  جراحي آندوسکوپي بيني و سينوسها


3-  درمان و جراحي پوليپ هاي بيني


4-  درمان جراحي انحراف بيني و ديواره وسطي آن


5-  درمان خرخر شبانه بزرگسالان و کودکان


6- اعمال جراحي لوزه و آدنونيد ( لوزه سوم)